Skip to main content

About

CATALÁ

Els nanoMOOCs provenen de la hibridació dels Massive Open Online Courses (MOOC) que ja fa uns anys han inundat Internet i revolucionat l’aprenentatge en línia. Els nanoMOOCs se centren en només una competència per fer que el procés d’aprenentatge sigui molt més efectiu. Aquesta és la particularitat central del nanoMOOC: centrar-se en un contingut molt concret (una competència) i un temps breu (una setmana).

El projecte nanoMOOCs forma part de Comunitat RIS3CAT Mèdia que agrupa trenta-cinc empreses, administració, centres tecnològics i universitats al voltant de les indústries culturals i creatives. Impulsarà vuit projectes que fins al 2023 incidiran en diferents àmbits com ara la Intel·ligència Artificial, l’anàlisi de dades, la hiperpersonalització, la ciberseguretat i el desenvolupament de nous formats, entre d’altres. L’execució dels vuit projectes percebrà un ajut de 6 milions d’euros per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, concedits a través d’ACCIÓ.


ESPAÑOL

Los nanoMOOCs provienen de la hibridación de los Massive Open Online Courses (MOOC) que ya hace unos años han inundado Internet y revolucionado el aprendizaje en línea. Los nanoMOOCs se centran en sólo una competencia para hacer que el proceso de aprendizajesea mucho más efectivo. Esta es la particularidad central de nanoMOOC: centrarse en un contenido muy concreto (una competencia) y un tiempo breve (una semana).

El proyecto nanoMOOCs forma parte de Comunitat RIS3CAT Mèdia que agrupa trenta y cinco empresas, administración, centros tecnológicos y universidades alrededor de la industrias culturales y creativas. Impulsará ocho proyectos que hasta el 2023 incidirán en diferentes ámbitos como la Inteligencia Artificial, el análisis de datos, la hiperpersonalización, la ciberseguridad y el desarrollo de nuevos formatos, entre otros. La ejecución de ocho proyectos percibirá una ayuda de 6 millones de euros por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya, concedido a través de ACCIÓ.


ENGLISH

The nanoMOOCs come from the hybridization of Massive Open Online Courses (MOOC) that a few years ago have inundated the Internet and revolutionized online learning. NanoMOOCs focus on just one competence to make the learning process much more effective. This is the central feature of nanoMOOC: to focus on a very specific content (a competence) and a short time (a week).

The nanoMOOCs project is part of the RIS3CAT Mèdia Community, which brings together thirty-five companies, administration, technology centers and universities around the cultural and creative industries. It will promote eight projects that until 2023 will affect different areas such as Artificial Intelligence, data analysis, hyper-personalization, cybersecurity and the development of new formats, among others. The execution of eight projects will receive an aid of 6 million euros from the Government of the Generalitat de Catalunya, granted through ACCIÓ.Generalitat de Catalunya

ACCIÓ

Comunitat RIS3CAT Mèdia